• wild one #6, 12" x 12"   

 • wild one #7, 12" x 12"   

 • wild one #8, 12" x 12"   

 • wild one #9, 12" x 12"   

 • wild one #10, 12" x 12"   

 • tree on hill, 30" x 30"   

 • islander, 24" x 12"   

 • ashbridges bay loner , 24" x 12"   

 • crimson tree on hill   18" x 18"   

 • crimson tree on hill #2   18" x 18"   

 • wild one#1   32" x 32"   

 • wild one#2   32" x 32"   

 • a colourful day on the hill   12" x 12"   

 • light on her feet   12" x 12"   

 • moment on a hill #3   18" x 18"   

 • celebration   12" x 12"   

 • moment on a hill #2   18" x 18"   

 • dual trunks   12" x 12"   

 • seductress   18" x 18"   

 • golden girl   12" x 12"   

 • summer dancer   12" x 12"   

 • wild one #3   12" x 12"   

 • wild one #4   12" x 12"   

 • wild one #5   12" x 12"